Kancelaria Komornicza

Zakres działania

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Krystian Pusz wykonuje następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Kancelaria realizuje powyższe zadania korzystając z dostępu do następujących funkcjonalności:

Baza danych PESEL

Dostęp do elektronicznej bazy PESEL eliminuje konieczność oczekiwania na tradycyjnie wysyłane odpowiedzi dotyczącej adresu zameldowania lub numeru PESEL. Kancelaria posiada dostęp do bazy PESEL, co umożliwia szybkie uzyskanie niezbędnych danych dłużnika.

System OGNIVO

System Ognivo daje możliwość skierowania elektronicznego zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika. Lista instytucji współpracujących w ramach tego programu systematycznie się powiększa.

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Drogą elektroniczną komornik może skierować zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustalenia pojazdów mechanicznych dłużnika, z których może być prowadzona egzekucja.

EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste

System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zapewnia szybki dostęp do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki temu możliwe jest sprawne ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS

Dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, możliwe jest szybkie poszukiwanie majątku i źródeł dochodu dłużnika.

EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze

W sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego. Szczegóły dotyczące składania elektronicznych wniosków egzekucyjnych można znaleźć na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl