Kancelaria Komornicza

Dla dłużnika

INFORMACJE DLA DŁUŻNIKA


Wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych można dokonywać w formie gotówkowej w toku czynności egzekucyjnych bądź w kasie Kancelarii czynnej w godzinach urzędowania Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

83 1240 5282 1111 0010 7833 9139

Z uwagi na z ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail są bardzo ogólnikowe. Kontaktując się z Kancelarią należy posługiwać się sygnaturą akt komorniczych oraz danymi dłużnika. Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Zgodnie z art.762 kodeksu postępowania cywilnego dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny do 2000 złotych. Ponadto, w przypadku zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień w trybie art. 801 kodeksu postępowania cywilnego. Dłużnik ma obowiązek złożenia wyjaśnień w zakresie posiadanego majątku. Wyjaśnienia w tym zakresie można złożyć osobiście w Kancelarii lub pisemnie korzystając z odpowiedniego formularza.