Kancelaria Komornicza

Dla wierzyciela

INFORMACJE DLA WIERZYCIELA


W celu wszczęcia postępowania egzekucyjne należy złożyć w Kancelarii (bądź nadesłać listownie) wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji. Ponadto wierzyciel może podać wszelkie możliwe informacje, które mogą być pomocne w skutecznej egzekucji, takie jak: PESEL, NIP, REGON czy adres zamieszkania dłużnika.

Wierzyciel jest zobowiązany do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika, może w oparciu o art. 7971 kodeksu postępowania cywilnego zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Mławie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać formułę: „Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.“

W razie jakichkolwiek pytań związanych z wypełnieniem i złożeniem wniosku egzekucyjnego prosimy o kontakt z Kancelarią.